Главная » Как правильно заполнить

Как правильно заполнить форму 101 04

Мы предлагаем:
 • Ведение бухгалтерского учета
 • Ведение кадрового делопроизводства
 • Расчет зарплаты
 • Аудиторские услуги
 • Налоговые консультации
 • Бухгалтерские консультации
 • Налоговое планирование
 • Семинары-практикумы
 • Курьерская сдача бухгалтерской отчетности
 • Юридические и нотариальные услуги

Заполнить анкету
на услугу on-line

Топ-новости:
Присоединяйтесь к нам:

Правильное заполнение формы №1-ДФ

Незважаючи на те, що податкові агенти вже подали Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) за новою формою, яку було затверджено наказом Мінфіну від 21.01 р. №4, питання, що стосуються відображення в ньому виплат, які здійснюються фізичним особам, сум військового збору, певних реквізитів продовжують надходити до ДПІ у м. Рівному. Відповіді на найбільш актуальні із них пропонуємо вашій увазі.

Чи потрібно у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, який юридична особа подає за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, відображати інформацію по військовому збору?

Юридична особа у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, який подає за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, не відображає інформацію по військовому збору, оскільки така інформація зазначається нею у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, поданому за своїм місцезнаходженням.

Яку кількість працівників необхідно проставляти у клітинках Працювало за трудовими договорами (контрактами) (загальну кількість працівників ЮО, чи лише відокремленого підрозділу), у разі подання ЮО податкового розрахунку за ф. 1ДФ у вигляді окремої порції за відокремлений структурний підрозділ?

У разі подання юридичною особою податкового розрахунку за ф. 1ДФ у вигляді окремої порції за відокремлений структурний підрозділ, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, клітинка Працювало за трудовими договорами податкового розрахунку за ф. 1ДФ не заповнюється.

Яку кількість працівників слід зазначати в графі Працювало за трудовими договорами податкового розрахунку за ф. 1ДФ, якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв язку із прийняттям та звільненням з місця роботи?

Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв язку із прийняттям та звільненням з місця роботи, то в графі Працювало за трудовими договорами податкового розрахунку за ф. 1ДФ слід зазначати максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу.

Як відобразити в податковому розрахунку за ф. 1ДФ кількість зовнішніх сумісників?

Кількість зовнішніх сумісників відображається в податковому розрахунку за ф. 1 ДФ в графі Працювало за трудовими договорами .

Чи необхідно нотаріусам відображати у податковому розрахунку за ф. №1-ДФ військовий збір щодо посвідчених договорів з продажу (обміну) об єктів нерухомого та/або рухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування?

Нотаріусам необхідно відображати у податковому розрахунку за ф. 1ДФ військовий збір щодо посвідчених ними договорів з продажу (обміну) об єктів нерухомого та/або рухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування.

При цьому в рядку Військовий збір розд. 2 податкового розрахунку за ф. 1ДФ проставляються загальні суми виплаченого доходу та фактично утриманого (перерахованого) військового збору.

Яким чином повернути ПДФО та як відобразити в податковому розрахунку ф. 1-ДФ суму переплати податку, що перевищує суму податкового зобов язання, яка виникла за результатами остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини?

Якщо внаслідок здійсненого остаточного розрахунку з платником податку виникає переплата податку, то на її суму податковий агент зменшує суму нарахованого податкового зобов язання платника податку за місяць такого остаточного розрахунку та відображає це в звітності за формою №1ДФ. Відповідно, на суму переплати зменшуються зобов язання податкового агента по сплаті податку на доходи фізичних осіб в бюджет у податковому періоді (місяці) остаточного розрахунку.

У разі перевищення суми переплати, яка виникла за результатами остаточного розрахунку з платником податку, над сумою податкового зобов язання платника податку, Податковим кодексом України не передбачено повернення суми такого перевищення.

Як правильно відобразити у податковому розрахунку за ф. 1ДФ суму виплаченої заробітної плати, якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги?

У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги.

Аналитика:

Заполнение формы 101.04 при применении двойного налогообложения


Ответ:
В данном случае, так как Вы применяете Конвенцию с Россией и освобождаете доход нерезидента от налогообложения КПН, то в приложении к Расчету и в основной форме не должны отражать суммы исчисленного КПН с доходна нерезидента, так как со строки 101.04.002 указанная сумма идет в начисление на лицевой счет.
Вы отражаете только в приложении к Расчету помимо общих данных графы H, N,O,Р,Q. Графы N – Т заполняются в случае, если налогоплательщик применяет положения ратифицированного.

Документ доступен только подписчикам с тарифом: ЭКОНОМ . СЕТЕВОЙ . ПРОФ . СЕТЕВОЙ+ . БИЗНЕС . ЭКСПЕРТ . авторизуйтесь под своим электронным ключом

Гл. Редактор Консультации 3987

Вам так же будет интересно:

Можно ли для применения Конвенции об избежании двойного налогообложения использовать выписку из торгового реестра с QR-кодом?

Юридическое лицо-нерезидент оказал услуги на территории РК.

Начисляется ли КПН на остатки ТМЦ при ликвидации?

ТОО подало заявление о ликвидации и сд

Возникает ли у филиала по прошествии 2-х лет после регистрационного учета обязательство по представлению расчета по авансовым платежам по КПН?

Юридическое лицо-нерезидент, осуществляет деятель

Можно ли взять на вычеты по КПН за обучение работника за рубежом?

По приказу директора ТОО трое работников направляются на тре

 • Консультации по бухучету
 • Вопросы по 1С
 • Вопросы по ИС СОНО
 • Вопросы по налогообложению
 • Вопросы по таможенному союзу
 • Вопросы труда
 • Изменения в Налоговый кодекс
 • Консультации налоговых органов
 • Минтруда
 • Письма НК МФ РК
 • Статистическая отчетность

Главные темы недели: 01.07

1. Настоящие Правила составления налоговой отчетности (расчета) по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04) (далее –Правила)разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления формы налоговой отчетности (расчета) по корпоративному подоходному налогу (далее – расчет), предназначенной для исчисления суммы корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с дохода нерезидента, а также для отражения сумм доходов, освобожденных от налогообложения в соответствии с положениями международного договора, и сумм, размещенных на условном банковском вкладе. Расчет составляется налоговым агентом в соответствии со статьей 196 Налогового кодекса.

2. Расчет состоит из самого расчета (форма 101.04) и приложения к нему (101.04), предназначенного для детального отражения информации
об исчислении налогового обязательства.

3. При заполнении расчета не допускаются исправления, подчистки и помарки.

4. При отсутствии показателей соответствующие ячейки расчета не заполняются.

5. Приложение к расчету составляется в обязательном порядке при заполнении строк в расчете, требующих раскрытия соответствующих показателей.

6. Приложение к расчету не составляется при отсутствии данных, подлежащих отражению в нем.

7. В случае превышения количества показателей в строках, имеющихся на листе приложения к расчету, дополнительно заполняется аналогичный лист приложения к расчету.

8. В настоящих Правилах применяются арифметические знаки: «+» –плюс; «–» – минус; «х» – умножение; «/» – деление; «=» – равно.

9. Отрицательные значения сумм обозначаются знаком «–» в первой левой ячейке соответствующей строки (графы) расчета.

10. При составлении расчета:

1) на бумажном носителе – заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

2) на электронном носителе – заполняется в соответствии со статьей 68 Налогового кодекса.

11. Расчет подписывается налоговым агентом и заверяется печатью налогового агента в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Налогового кодекса.

12. При представлении расчета:

1) в явочном порядке на бумажном носителе – составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налоговому агенту с отметкой налогового органа;

2) по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе – налоговый агент получает уведомление почтовой или иной организации связи;

3) в электронном виде – налоговый агент получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов налоговой службы.

13. В разделе «Общая информация о налоговом агенте» приложения к расчету указываются соответствующие данные, отраженные в разделе «Общая информация о налоговом агенте» настоящего расчета.

14. В соответствии с Законом Республики Казахстан от
12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров» (далее – Закон о национальных реестрах) подлежат обязательному заполнению при представлении расчета:

РНН – регистрационный номер налогоплательщика до введения в действие подпункта 4) пункта 4 статьи 3 Закона о национальных реестрах;

ИИН/БИН – индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер) со дня введения в действие подпункта 4) пункта 4 статьи 3 Закона о национальных реестрах.

Источники: http://informplus.com.ua/pravilnoe-zapolnenie-formy-1-df/, http://uchet.kz/question/detail.php?EID=117913, http://arip.kz/index.php?id=173Itemid=229option=com_contentview=article

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения